Skip links

Kaip nutraukti šilumos tiekimą?

Category: Sutartys

Šilumos vartotojų teisė atjungti buto ar kitos patalpos šildymo ir / ar karšto vandens vartojimo įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo bendros šildymo ir / ar karšto vandens sistemos bei keisti šildymo būdą įtvirtinta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) šilumos ūkio įstatyme. Ši teisė realizuojama vadovaujantis LR statybos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis ir jį detalizuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šilumos įrenginių atjungimas vartotojų iniciatyva detaliai reglamentuojamas 2018 m. sausio 1 d. redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Sprendimai dėl pastato bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.85 straipsnio nuostatomis.

Pastato dalies, buto ar kitų patalpų savininkas ar jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis atjungti savo šilumos įrenginius nuo pastato bendros šildymo sistemos, remiantis Įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, turi gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą atlikti statinio paprastąjį remontą. Dėl šio dokumento šilumos vartotojas turi kreiptis į savivaldybės, kurioje yra nekilnojamas turtas, administraciją.

Pagal Įstatymo 28 straipsnio 1 dalį, atjungus šilumos įrenginius, statybos darbai užbaigiami surašant statybos užbaigimo aktą. Statybos užbaigimo akto išdavimo tvarka nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” V skyriuje.

Vadovaujantis Taisyklių 102 punktu, gavus teisės akte nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą (nuo išdavimo ar surašymo dienos šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais), jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privaloma pateikti šilumos tiekėjui.

Kol nėra atlikta aukščiau nurodyta atjungimo procedūra, šilumos vartotojas išlieka pilnaverčiu šilumos vartotoju, kuriam teisėtai galima teikti sąskaitas už šilumą.