Skip links

Privatumo politika

 • Tinklalapio www.alytausst.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas – UAB “Alytaus šilumos tinklai”, juridinio asmens kodas  149947714, buveinės adresas Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus (toliau – Įmonė), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
 • Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Tinklalapiu Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Tinklalapio ir/ar jo naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad įmonė tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.
 • Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
  • informacijos apie Tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;
  • klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.
  • bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
 • įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
 • Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Tinklalapiu, galima tik Tinklalapyje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Tinklalapio dešinėje pusėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Tinklalapio, patvirtina, kad:
  • Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
  • Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;
  • pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis Tinklalapyje;
  • Vartotojas sutinka, kad įmonė tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir/ar kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, įmonės paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.
 • Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui įmonė turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą įmonėi ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui, įmonė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
 • Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Tinklalapio slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Tinklalapiu ar prisijungiant prie jo.
 • Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra įmonės tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 • Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:
  • Tinklalapio ir įmonės paslaugų teikimo tikslais.
 • Vartotojas, kreipdamasis į įmonęą raštu el. paštu info@alytausst.lt arba atvykęs į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas įmonėi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
  • kreiptis į įmonę su prašymu suteikti informaciją apie įmonės tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;
  • kreiptis į įmonęą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • kreiptis į įmonęą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • įmonė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus įmonės partnerius, teikiančius su įmonės teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • įmonė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas įmonės teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
 • įmonė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir/ar Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Tinklalapyje.
 • įmonė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.
 • Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar įmonės teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
  • griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
  • nepažeisti įmonės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
  • neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
  • naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar įmonės teikiamų paslaugų procesui;
  • nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar įmonės paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;
  • paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
  • nedelsiant informuoti įmonęą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Tinklalapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
 • Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, įmonė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Tinklalapiu.
 • Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapiu
 • Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais įmonės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
 • Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra įmonės nuosavybė, arba įmonė juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
 • Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.
 • įmonė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
 • Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.
 • Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali užsakyti įmonės ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.
 • Vartotojas, užsakydamas įmonės ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.
 • Vartotojas, užsakydamas įmonės ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją), prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.
 • įmonė, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją įmonė naudoja Vartotojui atpažinti bei Tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.
 • Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įmonė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi įmonės numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Tinklalapio funkcijos gali neveikti.
Slapuko pavadinimas Galiojimo terminas Informacija apie slapuko naudojimą
cookielawinfo-checkbox-analize 11 mėnesių Analitiniai slapukai naudojami norint suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.
cookielawinfo-checkbox-funkcinis 11 mėnesių Funkciniai slapukai padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalytis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.
cookielawinfo-checkbox-kiti 11 mėnesių Kiti kategorijai nepriskiriami slapukai yra tie, kurie yra analizuojami ir dar nėra klasifikuojami į kategoriją.
cookielawinfo-checkbox-nasumas 11 mėnesių Našumo slapukai naudojami norint suprasti ir išanalizuoti pagrindinius svetainės našumo indeksus, kurie padeda lankytojams suteikti geresnę vartotojo patirtį.
cookielawinfo-checkbox-reikalingas 11 mėnesių Reikalingi slapukai yra būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. Šie slapukai anonimiškai užtikrina pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo funkcijas.
cookielawinfo-checkbox-reklama 11 mėnesių Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti lankytojams aktualius skelbimus ir rinkodaros kampanijas. Šie slapukai stebi lankytojus visose svetainėse ir renka informaciją, kad pateiktų pritaikytus skelbimus.
wordpress_test_cookie Naršymo sesijos metu Patikrina, ar naršyklė priima slapukus.
wordpress_sec Naršymo sesijos metu „WordPress“ įdeda slapuką, kad apsaugotų nuo įsilaužėlių, saugotų išsamią paskyros informaciją.
wp-wpml_current_language 1 metai Šis slapukas naudojamas vartotojo kalbos pasirinkimui stebėti
wp-settings-time-2, wp-settings-2 Naršymo sesijos metu Šiuos slapukus „WordPress“ naudoja norėdami pritaikyti vartotojo sąsają.
wfwaf-authcookie Naršymo sesijos metu Šį slapuką naudoja Wordfence užkarda, kad anksčiau patikrintų esamo vartotojo galimybes WordPress buvo įkeltas. Šis slapukas leidžia Wordfence ugniasienei aptikti prisijungusius vartotojus ir leisti jiems padidinti prieiga. Tai taip pat leidžia Wordfence aptikti neprisijungusius vartotojus ir apriboti jų prieigą prie saugių sričių. Slapukas taip pat leidžia ugniasienė žino, kokio lygio prieigą turi lankytojas, kad padėtų užkardai priimti protingus sprendimus, kam leisti ir ką blokuoti.
wordpress_logged_in 14 dienų, jei prisijungdami pasirinksite „Prisiminti mane“. Priešingu atveju naršymo sesijos metu. Naudojama patikrinti, ar dabartinis lankytojas yra prisijungęs „WordPress.org“ vartotojas.
viewed_cookie_policy 11 mėnesių Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Šio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas davė sutikimą naudoti slapukus kategorijoje „Našumo slapukai“.
CookieLawInfoConsent 1 metai Vidiniai slapukai, reikalingi interneto slapukų politikos rodymui, ir naudojami būtiniems slapukams priimti ar jų nepriimti.
messagesUtk 1 metai Šį slapuką nustatė „hubspot“. Šis slapukas naudojamas atpažinti vartotoją, kuris kalbėjosi naudodamiesi pranešimų įrankiu. Šie slapukai išsaugomi, jei vartotojas išeina prieš įtraukiant jį kaip kontaktą. Jei grįžtantis vartotojas apsilankys dar kartą su šiuo slapuku naršyklėje, bus įkeliama pokalbių su vartotoju istorija.
redux_current_tab 1 metai Slapukas, skirtas pagerinti vartotojų judėjimą svetainėje.
vchideactivationmsg 1 mėnesys Leidžia siųsti pranešimus iš kontaktinės formos.
vchideactivationmsg_vc11 1 mėnesys Leidžia siųsti pranešimus iš kontaktinės formos.
intercom-id-mi5ahsss Naršymo sesijos metu Anoniminio lankytojo identifikatoriaus slapukas.
_ga 2 metai Šį slapuką įdiegė Google Analytics. Slapukas naudojamas lankytojo, seanso, kampanijos duomenims apskaičiuoti ir svetainės analitikos ataskaitai sekti svetainės naudojimą. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti.
wp-wpml_current_admin_language Naršymo sesijos metu Išsaugoti kalbos nustatymus.
pll_language 1 metai „Polylang“ naudoja slapuką, kad prisimintų vartotojo pasirinktą kalbą, kai jis grįžta vėl apsilankyti svetainėje.
 • Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
 • Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško įmonės sutikimo.
 • Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir įmonės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@alytausst.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo centrą, pateikiant įmonėi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.