Skip links

Įmokų už šilumos energijos ir karšto vandens teikimo paslaugas mokėjimo karantino laikotarpiu tvarka

Įmokų už šilumos energijos ir karšto vandens teikimo paslaugas mokėjimo karantino laikotarpiu tvarka

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – bendrovė) įmokų už šilumos energijos ir karšto vandens teikimo paslaugas mokėjimo karantino laikotarpiu tvarka (toliau – Tvarka) nustato mokėjimų lengvatų sąlygas karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Nr. 207 (su visais pakeitimais ir papildymais, toliau – karantinas), metu.
1.2. Bendrovės patvirtintoje Tvarkoje nustatyti konkretūs atvejai, kuomet įmokų mokėjimas pasibaigus karantinui gali būti atidedamas.
1.3. Tvarka skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje www.alytausst.lt
2. ĮMOKŲ MOKĖJIMAS KARANTINO METU, DELSPINIGIAI
2.1. Vartotojai karantino metu nėra atleidžiami nuo atsiskaitymo už bendrovės teikiamas paslaugas ir privalo už paslaugas atsiskaityti, tačiau delspinigiai už pradelstus mokėjimus karantino metu (ir 15 kalendorinių dienų pasibaigus karantinui) nebus skaičiuojami.
2.2. Vartotojai, kurie karantino metu neturėjo galimybės atsiskaityti už bendrovės teikiamas paslaugas, pasibaigus karantinui privalo per 15 kalendorinių dienų padengti įsiskolinimą, susidariusį karantino laikotarpio metu.
2.3. Vartotojai, kurie pasibaigus karantinui neturi finansinių galimybių atsiskaityti už paslaugas teiktas karantino metu, privalo pasibaigus karantinui per 15 kalendorinių dienų kreiptis į bendrovę dėl skolos atidėjimo ir vekselio pasirašymo.
2.4. Įmokų mokėjimas gali būti atidedamas šiems buitiniams bendrovės paslaugų vartotojams, iki karantino neturėjusiems pradelstų mokėjimų už paslaugas:
2.4.1. Karantino metu netekusiems darbo (įskaitant ir dirbančius pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas, kurių veikla karantino metu buvo uždrausta);
2.4.2. Karantino metu esantiems prastovoje ar dalinėje prastovoje;
2.4.3. Karantino metu išėjusiems neapmokamų atostogų karantino metu;
2.5. Įmokų mokėjimas gali būti atidedamas šiems nebuitiniams bendrovės paslaugų vartotojams:
2.5.1. Juridiniams asmenims, kuriems taikomos VMI mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19.
2.6. Tuo atveju, jei Vartotojas per 15 kalendorinių dienų nuo karantino pabaigos nepadengia susidariusio įsiskolinimo ir nesikreipia į bendrovę dėl įmokų atidėjimo ir vekselio pasirašymo, bendrovė apskaičiuoja susidariusius delspinigius ir pradeda skolos išieškojimą teismine tvarka.