Skip links

Alytaus miesto savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Alytaus šilumos tinklai“ trijų nepriklausomų valdybos narių atranką

0
(0)

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (juridinio asmens kodas 149947714, buveinė Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus) (toliau – bendrovė) pagrindinė veikla yra kilnojamojo ir nekilnojamojo turto operacijos, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).
Bendrovės interneto svetainė – https://www.alytausst.lt
Bendrovės 2020 – 2022 m. veiklos strategija – https://www.alytausst.lt/istatai/planavimo-dokumentai/

Bendrovės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos.
Valdybos narių skaičius: 5, iš jų nepriklausomų valdybos narių skaičius -3.
Atlygis už kolegialaus organo nario veiklą – 900 Eur prieš mokesčius.
Stebėsenos agentūros vykdomos atrankos: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos
Kandidatų atrankos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

Nepriklausomi valdybos nariai (3)

Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam finansų valdymo, finansų analizės ar audito kompetenciją:
• ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis: finansų valdymo, finansų konsultavimo, kredito ir finansinių rizikų valdymo, buhalterinės apskaitos ar audito srityse;
• reguliuojamosios kainodaros išmanymas, šilumos ūkio sektoriaus ar energetikos įmonių vadovaujamojo darbo patirtis (privalumas);
• darbo kolegialiuose organuose patirtis (privalumas).

Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam kompetenciją infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros srityje:
• ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu ar patirtis infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros srityje, kurių vertė ne mažesnė nei 1 mln. eurų.

Specialieji reikalavimai nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė, kompetenciją:
• ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis juridinio asmens, kuris veikia šilumos gamybos ir tiekimo ūkio šakoje, valdyboje, juridinio asmens vadovo pareigose ar juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje arba ne mažesnė kaip 3 metų šilumos ūkio gamybos valdymo, pasiruošimo šildymo sezonui patirtis, gamybinių ir veiklos reguliavimo klausimų sprendimo patirtis, energetikos įmonių (įmonių valdybų) vadovaujamo darbo patirtis;
• šilumos tinklų ūkio perėmimo patirtis (privalumas);
• darbo kolegialiuose organuose patirtis (privalumas).

Bendrieji reikalavimai:
• turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
• yra nepriekaištingos reputacijos;
• nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.
• turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
• turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo reikalavimai:
• kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir pastaruosius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
• kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir pastaruosius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
• kandidatas turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
• kandidatas turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per pastaruosius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
• kandidatas pastaruosius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
• kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
• kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Papildomos kandidato kompetencijos, į kurias bus atsižvelgta atrankos metu:

1. nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam finansų valdymo, finansų analizės ar audito kompetenciją:
• inovacijų taikymo įmonių valdyme (pagrindinėse ir pagalbinėse veiklose) žinios;
• lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo žinios;
• bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios;
• bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios;
• korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios;
• organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo žinios;
• turi gerai išmanyti teisės aktus, kuriuose reglamentuojama įmonių veikla ir valdymas;

2. nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam kompetenciją infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros srityje:
• inovacijų taikymo įmonių valdyme (pagrindinėse ir pagalbinėse veiklose) žinios;
• lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
• strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo žinios;
• korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios;
• organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo žinios;
• infrastruktūrinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo žinios;
• turi gerai išmanyti teisės aktus, kuriuose reglamentuojama įmonių veikla ir valdymas;
3. nepriklausomam valdybos nariui, turinčiam ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė, kompetenciją:
• inovacijų taikymo įmonių valdyme (pagrindinėse ir pagalbinėse veiklose) žinios;
• lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
• strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo žinios;
• korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios;
• organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo žinios;
• turi gerai išmanyti teisės aktus, kuriuose reglamentuojama įmonių veikla ir valdymas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
• kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija https://www.alytausst.lt/wp-content/uploads/2020/10/Deklaracija-A%C5%A0T.pdf
• gyvenimo aprašymas;
• motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
• kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

Kontaktai pasiteirauti: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ administratorė-personalo specialistė Eglė Janulevičienė, tel. nr. +370 669 96338, el. p. egle.januleviciene@alytausst.lt.

Dokumentus prašome siųsti iki 2020 m. lapkričio 8 d. el. paštu info@alytausst.lt su nuoroda „AST valdybos narys“ ir laiške nurodyti, į kurią kompetenciją pretenduojate.

Dalyvaudami UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nepriklausomų valdybos narių atrankoje, sutinkate, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ ir UAB „Alliance recruitment“, gaus ir tvarkys Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą bei kitus paraiškoje dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje Jūsų pateiktus asmens duomenis, dalyvavimo atrankoje nepriklausomo valdybos nario vietai užimti tikslu.

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.