Skip links

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

Sutartys

Sutarčiai reikalingus duomenis bei dokumentus galite atsiųsti elektroniniu paštu klientai@alytausst.lt

Category: Sutartys

Šilumos vartotojų teisė atjungti buto ar kitos patalpos šildymo ir / ar karšto vandens vartojimo įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo bendros šildymo ir / ar karšto vandens sistemos bei keisti šildymo būdą įtvirtinta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) šilumos ūkio įstatyme. Ši teisė realizuojama vadovaujantis LR statybos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis ir jį detalizuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šilumos įrenginių atjungimas vartotojų iniciatyva detaliai reglamentuojamas 2018 m. sausio 1 d. redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Sprendimai dėl pastato bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.85 straipsnio nuostatomis.

Pastato dalies, buto ar kitų patalpų savininkas ar jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis atjungti savo šilumos įrenginius nuo pastato bendros šildymo sistemos, remiantis Įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, turi gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą atlikti statinio paprastąjį remontą. Dėl šio dokumento šilumos vartotojas turi kreiptis į savivaldybės, kurioje yra nekilnojamas turtas, administraciją.

Pagal Įstatymo 28 straipsnio 1 dalį, atjungus šilumos įrenginius, statybos darbai užbaigiami surašant statybos užbaigimo aktą. Statybos užbaigimo akto išdavimo tvarka nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” V skyriuje.

Vadovaujantis Taisyklių 102 punktu, gavus teisės akte nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą (nuo išdavimo ar surašymo dienos šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais), jo kopiją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privaloma pateikti šilumos tiekėjui.

Kol nėra atlikta aukščiau nurodyta atjungimo procedūra, šilumos vartotojas išlieka pilnaverčiu šilumos vartotoju, kuriam teisėtai galima teikti sąskaitas už šilumą.

Mokėjimai

Category: Mokėjimai

Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis yra pastovus ir nepriklauso nuo suvartoto karšto vandens kiekio. Karšto vandens tiekėjui įrengus karšto vandens apskaitos prietaisus gyventojų butuose, gyventojai turi mokėti šių prietaisų aptarnavimo mokestį. Jeigu pagal namo šildymo ir karšto vandens sistemos projektą, butuose įrengta po du karšto vandens apskaitos prietaisus, pakeitus esamus prietaisus naujais, namo gyventojai turės mokėti karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį už du skaitiklius

Sąskaitos dydis ar mokėjimas už buto, esančio daugiabučiame name, šildymą iš esmės priklauso nuo dviejų veiksnių: šilumos kilovatvalandės kainos ir suvartoto šilumos energijos kiekio. Šilumos kilovatvalandės kaina yra nustatyta ir taikoma vienoda visiems vieno šilumos tiekėjo vartotojams. Daugiau apie šilumos kainodarą galite rasti čia: https://enmin.lrv.lt

Daugiabučio namo suvartojamos šilumos kiekis priklauso nuo keleto faktorių:

  • namo būklės;
  • temperatūrinio šilumos tiekimo režimo;
  • oro temperatūros;
  • šilumos punkto ir šildymo sistemos įrenginių būklės;
  • žmogiškojo faktoriaus (galimybės reguliuoti šilumos vartojimą pačiuose butuose).

Konkretaus daugiabučio namo šilumos suvartojimo augimo analizę turėtų pateikti namo administratorius ir pasiūlyti sprendimo būdus, kaip sumažinti šilumos poreikį

Neradote Jums rūpimo klausimo? Parašykite mums!